Keskkonnajuhtimissüsteem on välja arendatud, rakendatud ja hoitakse toimivana kooskõlas EVS-EN ISO 14001:2015 nõuetega

Keskkonnaalased juhtpõhimõtted

  • Tagame seadusandja kõigi keskkonnaalaste ning standardi ISO 14001 nõuete täitmise
  • Aitame vähendada keskkonnasaastamist keskkonna- ja tööstustehnoloogia automaatikalahenduste teostamisega
  • Tegeleme ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamisega, mis väldiksid või vähendaksid jäätmete teket. Tekkinud jäätmed on ohjatud
  • Kohustume kaitsma keskkonda, järgime vastavuskohustusi
  • Panustame loodusvarade säilimisse vee, elektri ja kütuse tarbimise vähendamise ja mõistliku kasutamisega.
  • Propageerime keskkonnahoiule orienteeritud mõtteviisi oma klientide seas
  • Anname teavet oma tegevustest organisatsioonivälistele huvipooltele
  • Tagame keskkonnajuhtimissüsteemi täiustamise püstitatud eesmärkide saavutamise ja toimimise järjepideva parendamisega